1. അധ്വപതി

    1. നാ.
    2. ആകാശമാർഗത്തിൻറെ അധിപനായ സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക