1. അധ്വബാധം

    1. നാ.
    2. വഴിയടയ്ക്കൽ
    3. വഴിയിൽ വച്ചുള്ള ഉപദ്രവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക