1. അധ്വര

  1. വി.
  2. വളഞ്ഞതല്ലാത്ത
  3. ശ്രദ്ധയുള്ള
  4. ഈടു നിൽക്കുന്ന
 2. അധ്വരി

  1. നാ.
  2. യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക