1. അധ്വരി

    1. നാ.
    2. യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക