1. അധ്വര്യൂ

    1. നാ.
    2. അധ്വരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതൻ, (ഹോതാവ്, ഉദ്ഗാതാവ്, ബ്രഹ്മൻ ഇവരോടൊപ്പം യാഗകാര്യത്തിൽ പ്രാമുഖ്യം വഹിക്കുന്നവൻ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക