1. അധ്വസ്ത

    1. വി.
    2. ധ്വംസിക്കപ്പെടാത്ത, നശിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത
  2. അധിവാസിത

    1. വി.
    2. സുഗന്ധം പൂശിയ, സുഗന്ധിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക