1. അധ്വാനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രയാസപ്പെട്ടു ജോലി ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക