1. അധർമം

    1. നാ.
    2. ധർമമല്ലാത്തത്, സദാചാരമില്ലായ്മ, മതവിരോധം, അക്രമം, ദുഷ്ടത
    3. പുണ്യമില്ലായ്മ
    4. പാപം, അകൃത്യം, വിരോധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക