1. അധർമാത്മാവ്

    1. നാ.
    2. പാപി, ദുഷ്ടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക