1. അധർമി

  1. നാ.
  2. ധർമമില്ലാത്തവൻ, പാപമുള്ളവൻ
  3. ധർമം (ഗുണം) ഇല്ലാത്തവൻ
 2. അധർമ

  1. നാ.
  2. ധർമമല്ലാത്തത്, പാപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക