1. അധർമിഷ്ഠ

    1. വി.
    2. വളരെ ദുഷ്ടതയുള്ള, ദുർമാർഗിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക