1. അധർഷിത

  1. വി.
  2. തോൽപ്പിക്കപ്പെടാത്ത
 2. ആധർഷിത

  1. വി.
  2. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട
  3. വാദത്തിൽ തോൽപിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക