1. അനംഗത്രയോദശി

    1. നാ.
    2. അനംഗൻ അനുഷ്ഠിച്ച വ്രതം
    3. ധനുമാസശുക്ലപക്ഷത്രയോദശമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക