1. അനംഗശത്രു

    1. നാ.
    2. അനംഗാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക