1. അനംഗൻ

    1. നാ.
    2. കാമദേവൻ (ശരീരമില്ലാത്തവൻ), ഇച്ഛയെ ഉളവാക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക