1. അനക്കം

    1. നാ.
    2. കുലുക്കം, ഉലച്ചിൽ, മന്ദമായ ചലനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക