1. അനക്കുക1

  1. ക്രി.
  2. ചലിപ്പിക്കുക, ഉലയ്ക്കുക, ഇളക്കുക, സ്ഥാനഭേദം വരുത്തുക
 2. അനക്കുക2

  1. ക്രി.
  2. ചൂടാകുക
 3. അനൽക്കുക, അനക്കുക

  1. ക്രി.
  2. അനപ്പ് അനുഭവമാകുക. അനച്ചവെള്ളത്തിൽ ചാടിയ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കാണുമ്പോളറയ്ക്കും. (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക