1. അനക്ഷ

  1. വി.
  2. കാഴ്ചയില്ലാത്ത, കണ്ണില്ലാത്ത
  3. അച്ചുതണ്ട് (അക്ഷം) ഇല്ലാത്ത
 2. അങ്കുശി

  1. നാ.
  2. അങ്കുശമുള്ളവൻ
 3. അനക്ഷി

  1. നാ.
  2. കാഴ്ചകുറഞ്ഞ കണ്ണ്
 4. അനിക്ഷു

  1. നാ.
  2. ചെറിയ കുരുവിക്കരിമ്പ്
 5. അനേകശഃ

  1. അവ്യ.
  2. അനേകം തവണയായി, പലപ്പോഴും
 6. ആനക്കാശ്

  1. നാ.
  2. ആനമുദ്രയുള്ള ഒരു പഴയ ചെമ്പുനാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക