1. അനക്ഷര

    1. വി.
    2. പഠിപ്പില്ലാത്ത
    3. ഊമയായ, പറയരുതാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക