1. അനക്ഷരം

    1. നാ.
    2. പറയാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത വാക്ക്, അക്ഷരസ്ഫുടത ഇല്ലായ്മ, അക്ഷരപ്പിശക്, അക്ഷരലോപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക