1. അനക്ഷരകുക്ഷി

    1. നാ.
    2. അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക