1. അനഗാരൻ

  1. നാ.
  2. സന്യാസി. (ഭവനരഹിതനായവൻ) (സ്ത്രീ.) അനഗാരിക
 2. അനുകരൻ

  1. നാ.
  2. സഹായി
 3. അനിഗീർണ

  1. വി.
  2. നിഗീരണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത, വിഴുങ്ങപ്പെടാത്ത
  3. (അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ പദം) ലോപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക