1. അനഗ്നിഹോത്രി

    1. നാ.
    2. അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക