1. അനങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറുക, നീങ്ങുക, കുലുങ്ങുക, ഉലയുക, തുടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക