1. അനച്ഛ

    1. വി.
    2. തെളിവില്ലാത്ത, മലിനമായ, അഴുക്കടിഞ്ഞ
  2. അനിച്ഛ

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക