1. അനജ്ഞന

    1. വി.
    2. കളങ്കമില്ലാത്ത
    3. മഷിയില്ലാത്ത
    4. ചായം തേയ്ക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക