1. അനഞ്ജനം

    1. നാ.
    2. ആകാശം
    3. പരബ്രഹ്മം (ഒന്നിലും പറ്റാത്തതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക