1. അനഡ്വാൻ

  1. നാ.
  2. കാള
 2. ആണ്ടവൻ

  1. നാ.
  2. ഈശ്വരൻ
  3. ധരിച്ചവൻ, ഉള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക