1. അനണു

    1. വി.
    2. ചെറുതല്ലാത്ത, വലിയ, പരുപരുത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക