1. അനതിക്രമം

    1. നാ.
    2. മര്യാദ, ഔചിത്യം
    3. മിതമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
    4. ശാന്തത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക