1. അനതിരിക്ത

    1. വി.
    2. അതിക്രമിക്കാത്ത, സീമ കടക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക