1. അനതിവിളംബിത

    1. വി.
    2. അധികം താമസമില്ലാത്ത, വാചാലമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക