1. അനതിവിസ്തര

    1. വി.
    2. അധികം വിശദമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക