1. അനത്തുക

  1. ക്രി.
  2. അൽപമായി ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക, ചൂടാക്കുക, കാച്ചുക
  3. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക
  4. പ്രഹരിക്കുക
 2. ആന്തുക

  1. ക്രി.
  2. ആളുക, കത്തിജ്വലിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക