1. അനത്തുയിർ

    1. നാ.
    2. സർവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക