1. അനത്യയ

    1. വി.
    2. അവസാനമില്ലാത്ത, നാശമില്ലാത്ത
  2. അനുധ്യേയ

    1. നാ.
    2. അനുധ്യാനം ചെയ്യത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക