1. അനധിരൂഢ

    1. വി.
    2. അധിരോഹണം ചെയ്യാത്ത, കയറാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക