1. അനന്തകരൻ

    1. നാ.
    2. അതിരറ്റു വലുതാക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക