1. അനന്തകാലചക്രം

    1. നാ.
    2. അസംഖ്യം കാലചക്രങ്ങൾ കൂടിയ ഒരു കാലപരിമാണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക