1. അനന്തതാന

    1. വി.
    2. അളവറ്റ വിസ്താരമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക