1. അനന്തതീർഥകൃത്ത്

    1. നാ.
    2. പതിനെട്ടാമത്തെ ജൈനതീർഥങ്കരനായ അനന്തനാഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക