1. അനന്തരഗാമി

    1. നാ.
    2. പിന്നാലേ വരുന്നവൻ, അവകാശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക