1. അനന്തരവൻ -ന്തിരവൻ

    1. നാ.
    2. ഭാഗിനേയൻ, ശേഷക്കാരൻ (മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രാദായമനുസരിച്ച്), (സ്ത്രീ.) അനന്തരവൾ, അനന്തരത്തി
    3. പിൻവാഴ്ചക്കാരൻ, പിൻഗാമി
    4. മുതലിന് അവകാശമുള്ളവൻ
    5. അനന്തരം ജനിച്ചവൻ, അനുജൻ. അനന്തരവൻനടുക്കാണം = വസ്തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ സമ്മതം കിട്ടുന്നതിനായി അവകാശിക്കു കൊടുക്കുന്ന പണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക