1. അനന്തരാപുത്രൻ

    1. നാ.
    2. അടുത്ത താണജാതി സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച പുത്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക