1. അനന്തരാശി

    1. നാ.
    2. അവസാനമില്ലാത്ത അളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക