1. അനന്തവരാഹൻ

    1. നാ.
    2. തിരുവിതാങ്കൂറിൽ പതിനെട്ടാം ശതകത്തിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്നതും വരാഹത്തിൻറെ രൂപം കൊത്തിയിരുന്നതുമായ ഒരു സ്വർണനാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക