1. അനന്തശയനൻ, -ശായി

    1. നാ.
    2. അനന്തൻറെമേൽ പള്ളികൊള്ളുന്നവൻ, വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക