1. അനന്തശീർഷൻ

  1. നാ.
  2. പരബ്രഹ്മം
  3. വിഷ്ണു
 2. അനന്തശീർഷൻ

  1. വി.
  2. സ്വാതന്ത്യ്രമുള്ള, അടക്കിനിറുത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക