1. അനന്താഭാർഗവീകാന്തൻ

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു. (ഭൂമിയുടേയും ലക്ഷ്മീദേവിയുടെയും ഭർത്താവ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക