1. അനന്താസനം

    1. നാ.
    2. ബിംബപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള ഒരുതരം പീഠം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക